Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Minulla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluista.

Vaativan lääkinnällisen kuntouksen yksilöterapia on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta, joka perustuu aina kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus on tavoitteellista. Tavoitteet tukevat suoriutumista ja osallistumista, sitä että kuntoutuja pystyy vammasta tai sairaudesta huolimatta selviytymään arjen toiminnoista mahdollisimman hyvin ja itsenäisesti, sekä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan työelämään tai opiskelemaan.

Vaativan lääkinnällisen kuntouksen haku alkaa perusterveydenhuollon lääkärikäynnillä, lääkäri laatii kuntoutujalle kuntoutussuunnitelman.

Voit olla oikeutettu vaativaan lääkinnällisen kuntoutukseen jos:

– Olet alle 65-vuotias,

– Sinulla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista selviytymisessä ja osallistumisessa.

– Sinulla on tarve pidempiaikaiseen, vähintään vuoden kestävään kuntoukseen, joka ei liity välittömästi sairaalahoitoon. Laitoshoidossa ollessa ei ole oikeutta vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

– Kuntouksen tavoitteet tukevat osallisuuttasi ja suoriutumistasi.

Vaativan kuntoutuksen tarpeen arviossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti toimintakykyysi vaikuttavat tekijät, näitä ovat:

– Lääketieteellinen terveydentilasi

– Yksilö- ja ympäristötekijäsi, voimavarasi, motivaatiosi, perhesuhteesi ja asumisolosuhteesi

– Suorituksesi ja osallistumisesi (näitä ovat esimerkiksi liikkuminen ja vuorovaikutus)

Toimipisteeni lisäksi yksilöterapiaa toteutan tarpeen mukaan kuntoutujan kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa kuntoutujan arjen ympäristössä. Näissä tilanteissa myös läheiset, perheenjäsenet tai muut arjessasi mukana olevat henkilöt saavat ohjausta siihen, miten he voivat tukea kuntoutumistasi.

Yksilöterapiassa voidaan kokeilla myös liikuntaa tai harrastusta, joka tukee kuntoutumistasi.

PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA

Valitse palveluntuottaja ennen kuntoutushakemuksen tekemistä. Sinulla on oikeus valita palveluntuottaja Kelan hyväksymistä sopimuspalveluntuottajista. Voit valita palveluntuottajan lähtökohtaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista eli palveluntuottajista, jotka ovat tarjousta antaessaan ilmoittaneet toteuttavansa palvelua asuinkuntasi alueella.

Jos kuntoutuksesi järjestetään palveluntuottajan toimitiloissa, valitse palveluntuottaja ensisijaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Löydät palveluntuottajat palveluntuottajahausta. Palveluntuottaja on tarjousta antaessaan ilmoittanut ne kunnat, joissa hän tuottaa terapiapalveluja Kelalle.

Palveluntuottajan valinnassa on huomioitava, että kuntoutus voidaan toteuttaa vaikuttavasti ja terapiakäynnistä aiheutuvat matkakustannukset ovat kohtuulliset ja tarpeelliset. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan ja varmista, että palveluntuottaja voi aloittaa terapian.

VAATIVAN LÄÄKINNÄLISEN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUS

Kuntoutus alkaa kahden viikon kuluessa yhteydenotosta aloituskäynnillä, joka pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan kodissasi. Aloituskäynnillä tehdään arvio tilanteestasi, kirjallinen terapiasuunnitelma kuntoutuksen tavoitteista, ja laaditaan terapiasitoumus.

Kuntoutus etenee suunnitelman ja tavoitteiden pohjalta yksilöllisesti. Kuntoutukseesi kuuluvat myös tarvittaessa apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjausta, siihen voidaan sisällyttää erilaisia liikunta- tai harrastuskokeiluita yksilöllisen suunnitelman mukaan. Kuntoutumiseen kuuluu myös ohjaus aktiiviseen arkeen, omahoidon ohjausta ja kotiharjoitteita tavoitteisiisi ja suunnitelmaan perustuen, sekä tavoitteiden saavuttamisen arviointia ja seurantaa.

Jos käytössäsi on avustajakoira, se on tervetullut mukaan terapiakäynneille myös Fysiotallin tiloihin.

LAATUMITTARIT

Terveydenhuoltolaki määrittää, että terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kuntoutuksen on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Laadulla määritetään tavallisesti sitä, miten palvelu täyttää asiakkaan tarpeen ja vaatimukset tai sen avulla voidaan tarkastella toiminnan tavoitteen ja tuloksen vastaavuutta.

NPS eli palvelun suositus mittaus

NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla, joka kertoo, kuinka moni kaikista asiakkaista suosittelisi palveluitamme muille. NPS-indeksi, tulos, voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakas suosittelee palveluitamme muille käyttäjille. Kun indeksi on yli 50, tulos on hyvä.